സംസ്ഥാനത്ത് സ്കൂളുകൾ അടയ്ക്കുന്നു; ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ മാത്രം Covid Threat …